Privacy Policy

Avís legal

En compliment amb el deure d’informació recollit en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI) ,a continuació es declara jes.cat com lloc web gestionat per JES informàtica SL; domicili social: C/Mallorca 236 1º-2ª 08008 Barcelona; NIF: B65492654; e-mail:  [email protected]  (en endavant, “el prestador”).

 

Política de Privadesa

Protecció de dades personals  

El prestador compleix amb la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades la llei Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i la resta de normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

Responsabilitat

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment de les disposicions exposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació. El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web i per la falta de disponibilitat (caigudes) del lloc el qual s’efectuarà a més parades periòdiques per manteniments tècnics. Tan mateix, el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

 Consentiment al tractament de les dades

En el marc de les seves activitats, Jes.cat mitjançant els corresponents formularis de contacte, disposa de la possibilitat de registre d’usuaris per a l’enviament de comunicacions per correu electrònic , així com de les funcionalitats per efectuar comentaris al blog a mes d’enviar altres missatges a través del formulari de contacte.

L’usuari mitjançant els actes de subscripció al blog, la realització comentaris o el formulari de contacte estarà donant el seu consentiment exprés al tractament de les dades personals proporcionades, segons el que es disposa a l’article 6 de la LOPD. L’usuari podrà exercir els seus drets en els termes disposats per  l’article 5 de la LOPD.

Aquests mateixos actes impliquen així mateix el consentiment exprés de l’usuari a la transferència internacional de dades que es produeix en termes de la LOPD causa de la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors dalt esmentats.

Les dades de caràcter personal sol·licitades en aquestes activitats, quedaran incorporades a un fitxer la finalitat és la comunicació de novetats relatives al lloc web de jes.cat actuant com a responsable del fitxer el prestador . Els camps marcats amb asterisc són d’emplenament obligatori, sent impossible realitzar la finalitat expressada si no s’aporten aquestes dades. Queda igualment informat de la possibilitat d’exercitar els drets que s’indiquen en l’apartat relatiu als Drets de l’ usuari.

Drets de l’usuari

Les dades personals recollides en aquesta Web es tractaran única i exclusivament amb la finalitat descrita en la Política de Privadesa i no s'utilitzaran per cap altra finalitat.

De conformitat amb el que estableix l’article 5 de la LOPD, s’informa a l’usuari que la finalitat exclusiva de la base de dades de registre és l’enviament d’informació sobre els serveis, continguts i informacions relacionades amb el lloc web jes.cat. Únicament els titulars tindran accés a les seves dades, i en cap cas, aquestes dades seran cedides, compartits, transferits, ni venuts a cap tercer. D’acord amb el que disposa la LOPD , l’usuari en qualsevol moment podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació , cancel·lació, i oposició davant del prestador .

Aquests drets els pot exercir l’usuari davant del responsable del tractament de les dades, mitjançant una sol·licitud per carta o correu electrònic al domicili social de l’empresa:

JES informàtica SL,  C/Mallorca 236 1º-2ª  08008 Barcelona,  e-mail:  [email protected]

Per facilitar l’exercici d’aquests drets, en les comunicacions establertes amb l’usuari, es facilitarà la informació del mecanisme o enllaç de sol·licitud de baixa que activarà l’eliminació immediata de les dades personals de l’usuari de la nostra base de dades.

Enllaços
Aquesta política de privacitat és aplicable únicament i exclusivament a les dades recollides en aquest lloc web, i no a les dades recollides en altres llocs web que eventualment es puguin consultar a través dels enllaços mostrats en aquest Portal ni als enllaços d'altres pàgines web amb jes.cat.

Si aquest fos el cas, i des del lloc web de jes.cat es redirigeixi a continguts de tercers llocs web, atès que el prestador no pot controlar els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador es compromet a la retirada immediata de qualsevol enllaç a contingut de tercers que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Propietat intel·lectual i ús dels continguts

El lloc web jes.cat, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips , text i/o gràfics són propietat del prestador o, si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris , sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos .

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho mitjançant el formulari de contacte que es manté en el lloc web.

 

Política de Cookies

Què son les Cookies i per què serveixen?

Les “cookies” (del terme anglosaxó que significa “galeta”) son fragments d’informació enviats per un lloc web i emmagatzemats en el navegador de l’usuari que visita aquest lloc. Amb aquesta informació guardada al seu navegador, permet a la web tenir informació sobre les seves preferències o activitats. Dit d´aquesta manera això pot provocar una percepció dolenta o el refús per part de l’usuari a qui li estem demanant l´autorització per registrar les cookies. Però, en principi, les cookies no són un element dolent en si mateix. És cert que mitjançant aquestes, es pot fer un seguiment de l’usuari, no nomes en el mateix lloc web, si no en múltiples web (es el cas de rebre informació d´un producte visitat en una web anteriorment, en altre web on podem estar navegant en posterioritat).

Tan mateix les cookies son necessàries i útils, per exemple, per fer el seguiment del procés en una compra online, però també en d´altres activitats comunes en internet com analitzar les visites a la nostra pàgina web (per exemple a traves de “Google Analytics”) o per mostrar contingut o elements publicitaris dinàmics.

Cal tenir també coneixement que els populars botons per compartir en les xarxes socials, utilitzen les seves pròpies cookies, i per tant cal remetre´s,  en aquests casos, a les seves pròpies polítiques de privadesa, o d’ús.

Ús de cookies i marc legal

Atès, que la llei que recull la normativa i regula l’ús de les cookies és la pròpia Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI) , en compliment amb el deure recollit en la mateixa, en cas de voler fer-ne ús de les cookies, en aquesta web es mostra explícitament el missatge i/o pregunta sol·licitant i informant a l’usuari de la web per l'autorització i acceptació de l’ús de les cookies. No s’activarà cap mecanisme de cookies fins que l’usuari explícitament accepti el seu ús, ja sigui a través de l’esmentat  missatge i/o pregunta, o altrament, si així ho indica el missatge, al acceptar les condicions al navegar activament, al fer scroll o al executar l'acció indicada en el propi missatge mostrat.

En tot cas en el missatge informatiu que acompanyi a la sol·licitud de acceptació de les cookies en aquesta web, tindrà degudament indicat el enllaç a la present política de privadesa i cookies, per tal que l’usuari entengui el significat, ús i finalitat de les cookies.

Tal com hem esmentat en el paràgraf anterior, aquesta web, en qualsevol cas, a menys que es mostri explícitament el missatge i pregunta corresponent a l’ús i acceptació de les cookies, per defecte, NO TÉ ACTIVAT CAP MECANISME DE COOKIES.  Si es dones el cas en que, explícitament es mostri el missatge i es demani una acceptació o reconeixement a l’ usuari, NO S´ACTIVARÂ CAP MECANISME DE COOKIES, fins que l’usuari explícitament accepti el missatge i respongui afirmativament a la pregunta autoritzant el l’ús indicat, o altrament, si així ho diu el missatge, faci scroll activament en la pàgina que l’ha mostrat.

E-mail:[email protected]